Baanregels

(op alfabetische volgorde)

Afslaan

Voor greenfeegasten geldt dezelfde regel als voor de leden: zij kunnen afslaan zodra er ruimte is op de 1e hole.

Afslagplaatsen (Tees)

Tees dienen via de daarvoor bestemde opgang te worden betreden.

Afval

Afval (zoals gebroken tees, blikjes, flesjes, peuken, schillen, papier, etc.,) dient niet op de baan, maar in de daarvoor bestemde groene afvalbakken te worden achtergelaten.

Baan gesloten?

Spelers dienen zich er vóór de start van te overtuigen dat de baan geopend is. Via telefoonnummer 043-455 2370 kunt u in de winterperiode horen of de baan open is. Het is niet toegestaan de baan of de puttinggreen te gebruiken wanneer deze gesloten zijn. Let op het bord Course closed. Als de vlaggetjes op de puttinggreen verwijderd zijn, is de green gesloten. De oefenzone bij hole 1 blijft over het algemeen open. Tegen spelers die op de baan spelen wanneer deze gesloten is, worden door het bestuur disciplinaire maatregelen genomen.

Baanpermissie

Leden nog niet in het bezit van een Baanpermissie of hcp 54 bewijs kunnen samen met een ‘buddy’ oefenen in de baan op het moment dat de Pro hen hiertoe technisch vaardig acht.

Leden met NGF Baanpermissie mogen, indien zij niet vergezeld worden door een lid met een EGA-handicap (36.0 of lager), in principe uitsluitend afslaan vóór 9.00 uur en na 16.00 uur. (1/11 – 1/4: 10.00 uur en 15.00 uur). Zij dienen de doorlaatregels goed toe te passen.
Tijdens weekend- en feestdagen dienen zij te spelen met een lid met EGA-handicap. Van de EGA-handicapper mag verwacht worden dat hij/zij de voorrangsregels goed toepast. Wanneer de baan “leeg” is, mogen de leden met NGF baanpermissie wel spelen, maar dienen ze de doorlaatregels goed toe te passen.

Buggy’s

Spelers met Handicarts/buggy’s dienen de aangegeven routes te volgen; in natte periodes geldt er voor Handicarts/buggy’s een aparte route. Het is verboden te rijden op tees, greens, in bunkers en tussen bunkers en greens.

Bunkers

Voordat een speler een bunker verlaat, dient hij alle door hem gemaakte gaten en voetstappen zorgvuldig op te vullen en te effenen.
Bunkerharken dienen te worden geplaatst op een zodanige plek, dat de vlucht of de loop van een in de richting van de bunker geslagen bal er zo min mogelijk door wordt beïnvloed.

Calamiteiten

  • Bel +31(0)43 455 13 97 (Clubhuis)
  • Bestel AED indien nodig
  • Daarna bel 112
  • Meld Limburg, GPS adres: Landsrade 1, Gulpen en holenummer
  • Volg instructies op

Drivingrange

Klik op de link om de plaatselijke regels te bekijken.  >> Driving range

Drukte

Er wordt altijd gestart op de 1e hole. Starten op de 10e hole mag alleen, als de marshal daar toestemming voor geeft. Starten op andere holes is nooit toegestaan.
In geval van grote drukte op de baan met 3- of 4-ballen, dient men zich bij de start van een ronde voor wat betreft de samenstelling van de eigen flight hieraan aan te passen. Het heeft geen zin om als 1- of tweebal te starten als er voor u een aantal 3- of 4-ballen zijn gestart. Zo nodig dienen de aanwijzingen van de marshal te worden opgevolgd.

Greens

Van spelers wordt verwacht dat bij het neerleggen van clubs of de vlaggenstok de green niet wordt beschadigd. Tassen en andere uitrusting dienen buiten de green geplaatst te worden. Bij geschilderde witte lijnen rond de greens dient alle materiaal, behalve de benodigde clubs, daarachter (gezien vanaf de greens) te blijven.
Ook dient men ervoor te zorgen de randen van de hole niet te beschadigen door er dichtbij te staan bij het hanteren van de vlaggenstok of bij het uit de hole halen van de bal. De vlaggenstok dient goed recht in de hole te worden teruggezet voordat de spelers de green verlaten. Bij het betreden van de green dienen de spelers beschadiging door pitchmarks te herstellen.

U kunt door de marshal vooraf of tijdens het spelen worden gevraagd uw pitchfork te tonen. Indien u niet in het bezit bent van een pitchfork kan de marshal u verzoeken de baan te verlaten. U dient altijd pitchmarks te herstellen; ook als u ze niet zelf heeft veroorzaakt. Wanneer iedere speler per green ten minste 1 pitchmark repareert, wordt de kwaliteit van de greens verbeterd.

Greenkeepers

Op de baan werkzaam personeel heeft altijd voorrang.

Grond onder bewerking (G.U.R.)

Ground under repair wordt aangegeven door:

  • blauwe paaltjes
  • paaltjes of bordjes met vermelding G.U.R.
  • witte of blauwe lijnen

Indien er sprake is van belemmering (zie Regel 25-1a) door grond onder bewerking is de speler verplicht die belemmering te ontwijken volgens Regel 25-1b (Plaatselijke regel). Een bal mag dus onder geen enkele omstandigheid van G.U.R. worden gespeeld.

Honden

Honden op de baan dienen aangelijnd te zijn en uiteraard dienen de eventuele uitwerpselen verwijderd te worden.

In het clubhuis zijn honden niet toegestaan.

Kleding

Spelers worden geacht verzorgde kleding te dragen. Dames: lange broek, golfrok of bermuda met een blouse of poloshirt met ten minste of korte mouwen of een kraagje. Heren: lange broek of bermuda te dragen met overhemd of poloshirt met ten minste korte mouwen.

Plaatselijke regels

Klik op de link om de plaatselijke regels te bekijken. >> Plaatselijke regels

Oefenslagen

Bij het maken van oefenslagen in de baan dienen spelers te vermijden de baan te beschadigen door er plaggen uit te slaan. Uitgeslagen plaggen dienen zowel in de rough, als op de fairway, als op de tee te worden teruggelegd.

Opvolgen aanwijzingen

Spelers zijn verplicht om aanwijzingen van marshals, wedstrijdleiding en/of caddiemaster op te volgen.

Rookverbod

In het Clubhuis en alle daarbij behorende ruimtes geldt altijd een strikt rookverbod.

Standing wedstrijden

Spelers die meedoen aan een officiële wedstrijd (d.i. een wedstrijd die op de website vermeld staat), hebben standing (d.w.z.: zij hebben voorrang, zowel bij het afslaan als  gedurende de wedstrijd). Hetzelfde geldt voor een wedstrijd, die bij het bestuur is aangemeld en door het bestuur als zodanig is geaccepteerd.
Spelers die niet aan wedstrijden meedoen, mogen zich niet tussen de eerste en de laatste deelnemers van de wedstrijd op de baan bevinden.
Competitiewedstrijden hebben altijd voorrang.

Standing spelers

Wanneer geen bijzondere regels gelden, heeft in principe een 1-bal geen standing. Een 2-bal heeft voorrang boven een 3-bal en een 3-bal boven een 4-bal.

Speciale standing

Op zaterdagen, zondagen en feestdagen hebben 3- en 4-bal-partijen die na 14.00 uur op tee 1 zijn gestart standing zolang als zij geen afstand verliezen op de voor hen gestarte 3- of 4-bal.
Als u als eerste partij start (3-/4-bal) hebt u een verantwoordelijke positie. Uw tempo is van groot belang voor de volgers, u dient zich dat goed te realiseren. Indien een marshal aanwezig is zal m.n. op de doorstroming extra gelet worden.

Tuchtreglement seksuele intimidatie

NOC NSF heeft alle aangesloten sportbonden verplicht om een tuchtreglement Seksuele Intimidatie op te stellen en te handhaven. De Nederlandse Golf Federatie heeft een SI-reglement in de jaarvergadering van november 2013 aangenomen en geldig verklaard voor alle aangesloten organisaties, dus ook voor de golfclub Wittem. De toepasselijkheid en reikwijdte van het SI-reglement betreft de leden van onze club, golfprofessionals, werknemers, begeleiders en de baanexploitant ZLOR BV en hun werknemers. Tuchtreglement Seksuele Intimidatie.